Posted on Mar 23, 2020

Enforcement Agent Aleksandar Pulejkov

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ - COVID - 19

Во согласност со Одлуките на Владата на Северна Република Македонија Канцеларијата ќе работи во согласност со режимот кој го определува во услови на вонредна состојба а кои се публицираат во јавните гласила и медиуми.Во таа цел Странките нема да бидат примени без претходно закажана средба исклучиво секој четврток во неделата од 11:00 h до 13:00 h.
Закажувањето се врши на електронската адреса и линк со притисок на копчето Learn more...
Писмената не ќе може да се доставуваат непосредно во Канцеларијата туку по пат на препорачани поштенски пратки како е пропишано со закон.
Друг вид на кореспонденција може да се врши на дадените електронски адреси во КЛИЕНТ ПОРТАЛОТ:со клик на копчето Learn more ...види овеќе...


Скопје Март, 23 2020 година
Александар Пулејков
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.