Aleksandar Pulejkov

Александар Пулејков | Law Office in Skopje, Macedonia
Opening at 8:00 AM tomorrow
Header image for the site

Updates

РЕЖИМ НА РАБОТА НА КАНЦЕЛАРИЈАТА
А)
СОГЛАСНО УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ ВО ВОНРЕДНИТЕ ОКОЛНОСТИ ( ЗАКЛУЧНО СО 30-тиот ДЕН ПО ИСТЕКОТ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА} ЦЕЛАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА СО КАНЦЕЛАРИЈАТА ВКЛУЧИТЕЛНО И СО КРУМ КОЦАРЕВ ИЗВРШИТЕЛ ОД СКОПЈЕ , ЗАМЕНИК ИЗ...

Read More
Learn more

Во Службен Весник на Република Северна Македонија објавен на ден 12.06.2020 година Донесена е Уредба за измена на Уредбата за Примена на ЗИ во вонредните околности. Повеќе видете со клик на копчето Learn more...

Одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија за Укинување на член 18 ста...

Read More
Learn more

Слободен пречистен текст на Уредбата за примена на Законот за Извршување во вонредните околности.
Со КЛИК на копчето Learn more или Дознај повеќе ќе го отворите текстот на Уредбата.


СТАВ 5. (з.м.) Работодавaчите на должниците, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Север...

Read More
Learn more

На ден 16.04.2020 година влезена е во сила Уредба за измена на уредбата со законска сила за примената на законот за извршување во вонредните околности.
Со КЛИК на копчето Learn more или Дознај повеќе... ќе го отворите текстот на Уредбата.
Со Канцеларијата можете да комуницирате на следната адреса...

Read More
Learn more

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 14/20) нема да се применува во период...

Read More
Learn more

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ - COVID - 19

Во согласност со Одлуките на Владата на Северна Република Македонија Канцеларијата ќе работи во согласност со режимот кој го определува во услови на вонредна состојба а кои се публицираат во јавните гласила и медиуми.Во таа цел Странките нема да бидат примени без п...

Read More
Learn more

Testimonials

a year ago
- Biljana G
2 years ago
- Biljana G

Enforcement of Judgments(Macedonia)

Aleksandar Pulejkov is three and a half of decades actor in Judicial system of State. 

Former Advocate and former Expert Associate at the Supreme Commercial Court of Macedonia.

Aleksandar Pulejkov Law Enforcement Office was established 2006 by his appointment as one of the firstly Enforcement Agents in the State together with entrance into force the new Law on Enforcement June, 2006.

Clients of the Office are from national and non domicile jurisdictions.They include industrial and commercial domestic and foreign companies, financial institutions, governmental bodies, private and public entities and individuals.

ИЗВРШУВАЊЕ ПАРИЧНИ И НЕПАРИЧНИ ОБВРСКИ

Канцеларија e основана 2006 година со именувањето на Александар Пулејков како еден од првоименуваните Извршители во Македонија.

Повеќе од три и половина декади е актер во правосудниот систем на државата како сегашен Извршител, поранешен Адвокат и Судски Стручен Соработник во Стопанскиот суд на Македонија.

Клиенти на Канцеларијата се од националната и вондомицилните јурисдикции.
Тие вклучуваат домашни и странски индустриски и трговски компании, финансиски институции, владини тела, приватни и јавни ентитети и индивидуалци.

Contact Us

Contact

Call now
  • 02 324 6425

Address

Get directions
Boulevard Ilinden 48 2/2
Skopje 1000
North Macedonia

Business Hours

Mon:8:00 AM – 4:00 PM
Tue:8:00 AM – 4:00 PM
Wed:8:00 AM – 4:00 PM
Thu:8:00 AM – 4:00 PM
Fri:8:00 AM – 4:00 PM
Sat:Closed
Sun:Closed
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.